Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

 1. Informujemy, że Administratorem podanych danych jest Fundacja Aktywizacji Seniorów SIWY DYM z siedzibą: ul. Jagiellończyka 8c, 50-240 Wrocław;
 2. dane Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, zgodnie z Regulaminem;
 3. podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników będzie odpowiednio:
 • niezbędność do realizacji zadań statutowych Fundacji,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • prawnie uzasadniony interes administratora;

4. dane Uczestników będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Fundacji, a następnie przechowywać przez 5 lat;

5. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane Uczestników – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze zadania statutowe. Możemy    przekazywać dane wyłącznie:

 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa;

6. Uczestnik ma prawo:

 • dostępu do swoich danych,
 • ich sprostowania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów promocyjnych,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.