Statut Fundacji Aktywizacji Seniorów SIWY DYM

 

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§1

1. Fundacja Aktywizacji Seniorów SIWY DYM zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Prawa Polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Joannę Szczepańską-Gieracha, Monikę Sabat, Sławomira Szuszkiewicza zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Agnieszkę Rusek w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul Zaolziańska 4 w dniu 05.08.2014.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

2. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja może dla celów współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Minister do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 5

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 6

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

3. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art.4 ustawy z dz. 24 czerwca 2003r Dz. Ust. 96 poz. 873. zgodnie z celami Fundacji i Polską Klasyfikacją Działalności,

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli będzie to niezbędne dla właściwej realizacji jej celów statutowych.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem działania Fundacji jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, osób chorych somatycznie i psychicznie oraz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację społeczną, aktywność fizyczną i niefarmakologiczne formy terapii.

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

I. Profilaktyka i promocja zdrowia

1 Promowanie prozdrowotnego stylu życia wśród osób z chorobami cywilizacyjnymi (w tym chorobami układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, cukrzycą, otyłością, depresją i innymi) poprzez:

a. organizowanie regularnej aktywności fizycznej,

b. edukację prozdrowotną i psychoedukację,

c. Coaching Zdrowia.

2 Wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i chorych somatycznie poprzez:

a. regularną aktywność fizyczną,

b. niefarmakologiczne formy terapii takie jak: psychoterapia, fizjoterapia, terapia zajęciowa, socjoterapia, choreoterapia, muzykoterapia, arteterapia, refleksoterapia, światłoterapia, krioterapia, hipoterapia, tlenoterapia i inne,

c. prowadzenie grup wsparcia, aktywizację kulturalną i społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

3 Wspieranie i terapia osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, opiekunów instytucjonalnych i wolontariuszy poprzez:

a. organizowanie i prowadzenie grup wsparcia oraz różnorodnych form terapii, edukacji i aktywności fizycznej,

b. tworzenie i prowadzenie miejsc spotkań, miejsc integracji międzypokoleniowej i społecznej,

c. szkolenia w zakresie opieki nad osobą otępiałą oraz tworzenie rejestru osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i referencje.

4 Umożliwianie dostępu do leczenia psychoterapią a także do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych i terapeutycznych osobom, które z powodów materialnych, społecznych, socjalnych nie mogą korzystać z leczenia w placówkach prywatnych.

II. Świadczenie usług medycznych, opiekuńczych i terapeutycznych

1. Tworzenie wyjazdowych zespołów świadczących usługi medyczne, rehabilitacyjne i opiekuńcze w domach osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych.

2. Tworzenie, prowadzenie i sprawowanie patronatu nad Klubami Seniora, Domami Dziennego Pobytu i Domami Opieki Całodobowej.

3. Świadczenie usług z zakresu fizjoterapii oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej.

4. Wspieranie i uzupełnianie oferty leczniczej i terapeutycznej placówek służby zdrowia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i kanałów informacyjnych (e-learning, TeleZdrowie, TeleRehabilitacja) w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

III. Działalność naukowa, badawczo-rozwojowa i dydaktyczna

1. Pozyskiwanie funduszy na prowadzenie badań naukowych w obszarze ochrony zdrowia w ujęciu biopsychospołecznym.

2. Prowadzenie badań i prac rozwojowych mających na celu wspieranie zadań statutowych Fundacji.

3. Organizacja seminariów, konferencji, wykładów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy w tym działalność wydawnicza i edukacyjna w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

4. Organizowanie i prowadzenie staży i praktyk studenckich w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

5. Wspieranie absolwentów szkół wyższych w aktywizacji zawodowej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

6. Podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia w zakresie pracy z osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami z zaburzeniami psychicznymi.

7. Podnoszenie i rozwijanie kwalifikacji osób zaangażowanych w działania Fundacji w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

IV. Działalność społeczna i edukacyjna

1. Organizowanie i prowadzenie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu zmianę świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i prozdrowotnych. Propagowanie działalności Fundacji w mediach, w tym na portalach społecznościowych.

2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych oraz wydarzeń wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, integrację międzypokoleniową i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dyskryminowanych.

3. Organizowanie i upowszechnianie wolontariatu w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

4. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, w tym akcji charytatywnych opartych na zbiórce środków finansowych i innych dóbr materialnych z przeznaczeniem na cele zgodne z działaniami Fundacji.

5. Współpraca z innymi fundacjami, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia, placówkami naukowymi, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony zdrowia lub pomocy społecznej.

6. Organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych o charakterze rehabilitacyjnym, rekreacyjnym oraz integracyjnym.

7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

8. Promowanie Wrocławia i Dolnego Śląska.

Działalność odpłatna pożytku publicznego:

I. Profilaktyka i promocja zdrowia

1. Promowanie prozdrowotnego stylu życia wśród osób z chorobami cywilizacyjnymi (w tym chorobami układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, cukrzycą, otyłością, depresją i innymi) poprzez:

a. organizowanie regularnej aktywności fizycznej,

b. edukację prozdrowotną i psychoedukację,

c. Coaching Zdrowia.

2. Wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i chorych somatycznie poprzez:

a. regularną aktywność fizyczną,

b. niefarmakologiczne formy terapii takie jak: psychoterapia, fizjoterapia, terapia zajęciowa, socjoterapia, choreoterapia, muzykoterapia, arteterapia, refleksoterapia, światłoterapia, krioterapia, hipoterapia, tlenoterapia i inne,

c. prowadzenie grup wsparcia, aktywizację kulturalną i społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

3. Wspieranie i terapia osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, opiekunów instytucjonalnych i wolontariuszy poprzez:

a. organizowanie i prowadzenie grup wsparcia oraz różnorodnych form terapii, edukacji i aktywności fizycznej,

b. tworzenie i prowadzenie miejsc spotkań, miejsc integracji międzypokoleniowej i społecznej,

c. szkolenie w zakresie opieki nad osobą otępiałą oraz tworzenie rejestru osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i referencje.

4. Umożliwianie dostępu do leczenia psychoterapią a także do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych i terapeutycznych osobom, które z powodów materialnych, społecznych, socjalnych nie mogą korzystać z leczenia w placówkach prywatnych.

II. Świadczenie usług medycznych, opiekuńczych i terapeutycznych

1. Tworzenie wyjazdowych zespołów świadczących usługi medyczne, rehabilitacyjne i opiekuńcze w domach osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych.

2. Tworzenie, prowadzenie i sprawowanie patronatu nad Klubami Seniora, Domami Dziennego Pobytu i Domami Opieki Całodobowej.

3. Świadczenie usług z zakresu fizjoterapii oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej.

4. Wspieranie i uzupełnianie oferty leczniczej i terapeutycznej placówek służby zdrowia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i kanałów informacyjnych (e-learning i TeleZdrowie, TeleRehabilitacja) w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

III. Działalność naukowa, badawczo-rozwojowa i dydaktyczna

1. Pozyskiwanie funduszy na prowadzenie badań naukowych w obszarze ochrony zdrowia w ujęciu biopsychospołecznym.

2. Prowadzenie badań i prac rozwojowych mających na celu wspieranie zadań statutowych Fundacji.

3. Organizacja seminariów, konferencji, wykładów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy w tym działalność wydawnicza i edukacyjna w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

4. Organizowanie i prowadzenie staży i praktyk studenckich w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

5. Wspieranie absolwentów szkół wyższych w aktywizacji zawodowej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

6. Podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia w zakresie pracy z osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami z zaburzeniami psychicznymi.

7. Podnoszenie i rozwijanie kwalifikacji osób zaangażowanych w działania Fundacji w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

IV. Działalność społeczna i edukacyjna

1. Organizowanie i prowadzenie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu zmianę świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i prozdrowotnych. Propagowanie działalności Fundacji w mediach, w tym na portalach społecznościowych.

2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych oraz wydarzeń wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, integrację międzypokoleniową i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dyskryminowanych.

3. Organizowanie i upowszechnianie wolontariatu w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

4. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, w tym akcji charytatywnych opartych na zbiórce środków finansowych i innych dóbr materialnych z przeznaczeniem na cele zgodne z działaniami Fundacji.

5. Współpraca z innymi fundacjami, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia, placówkami naukowymi, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony zdrowia lub pomocy społecznej.

6. Organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych o charakterze rehabilitacyjnym, rekreacyjnym oraz integracyjnym.

7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

8. Promowanie Wrocławia i Dolnego Śląska.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych, grantów, nawiązek,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku fundacji,

e. odsetek bankowych, depozytów,

f. działalności odpłatnej,

g. innych wpływów lub dochodów.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 11

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza powoływanych na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. zarządzanie majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 13

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza,

d. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym także majątkowych może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Przy Fundacji tworzy się kolegialny organ w postaci Rady Programowej, pełniącej funkcję doradczą wobec Zarządu Fundacji. W skład Rady Programowej mogą wchodzić osoby będące autorytetami naukowymi w dziedzinach związanych z działalnością statutową Fundacji, powoływane i odwoływane przez Zarząd Fundacji.

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.