prof. dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha

Profesor na Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław, kierownik Zakładu Niefarmakologicznych Form Terapii, członkini Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji naukowych dotyczących roli psychiki w procesie leczenia i rehabilitacji osób z chorobami serca, chorobami nowotworowymi i neurodegeneracyjnymi. Najważniejsze prace opublikowała w czasopismach Contemporary Oncology, Advances in Clinical and Experimental Medicine, European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Psychology Health & Medicine, Disability & Rehabilitation. W 2011 roku podczas VIII-go Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego miała zaszczyt przewodniczyć sesji plenarnej „Przykłady oddziaływań niefarmakologicznych u osób z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniem”. W latach 2012-2013 pracowała w dwóch projektach finansowanych z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Odzyskaj moc – zorientowana na celu psychoterapia grupowa niepełnosprawnych pacjentów geriatrycznych” oraz „Moja mocna strona – program biopsychospołecznej rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”. Ich celem był transfer wiedzy z ośrodków naukowych do biznesu i komercjalizacja osiągnięć naukowych. Obecnie pełni funkcję kierownika naukowego w projekcie „VR Tier One – wirtualna gra terapeutyczna wspierająca rehabilitację i terapię pacjentów po udarze mózgu” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

prof. dr hab. Anna Skrzek

Dziekan Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, Kierownik Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu oraz członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej Prorektor AWF Wrocław ds. Nauczania, Prodziekan ds. Studiów Zaocznych na Wydziale Fizjoterapii. Zainteresowania naukowe dotyczą rehabilitacji medycznej, gerontologii i geriatrii. Autorka 172 oryginalnych prac naukowych oraz 6 książek, ostatnio „Aktywny Senior-Człowiek Spełniony” oraz „Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności”. Działalność społeczna i naukowa, związane z gerontologią, zaowocowały powołaniem w 2007 roku Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i wyborem na Przewodniczącą. Od 2013 roku – współzałożyciel i Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Gerontologia Współczesna-Alter Ego Seniora”. Aktywna współpraca ze środowiskiem senioralnym (Uniwersytety Trzeciego Wieku, Wrocławskie Centrum Seniora, członek Wrocławskiej Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Wrocławia). Udział w tworzeniu i rozwoju polskiej krioterapii oraz ponownym powołaniu w 2015 roku Polskiego Towarzystwa Krioterapii, którego jest Wiceprzewodniczącą. Nagrody i wyróżnienia państwowe: Zespołowa Nagroda Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za Osiągnięcia Naukowa, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

prof. dr hab. Marek Woźniewski

Kierownik Katedry Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej. Sprawował funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, dziekana Wydziału Fizjoterapii, prorektora ds. rozwoju uczelni oraz prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą AWF Wrocław. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych oraz 7 podręczników. Laureat 4 Nagród Ministra oraz Nagrody im. Prof. Trześniowskiego za działalność naukową. Jest przewodniczącym Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Sekcji IV Nauk Medycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Redaktor naczelnym kwartalnika naukowego Fizjoterapia, członek komitetów redakcyjnych czasopism: Human Movement, Onkologia Polska i Polish Journal of Rehabilitation Research. Główne kierunki jego działalności naukowej dotyczą badań nad przywracaniem sprawności psychofizycznej osób z przewlekłymi chorobami narządów wewnętrznych, po zabiegach operacyjnych oraz leczonych z powodu nowotworów złośliwych. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Towarzystwa Fizjoterapii i Honorowym Medalem im. Prof. Wiktora Degi za wkład wniesiony w rozwój rehabilitacji osób niepełnosprawnych na Ziemi Dolnośląskiej.

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

Profesor filozofii i nauki o polityce w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią kultury, filozofią społeczną, filozofią i metodologią humanistyki i nauk społecznych. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filozofii i Instytucie Kulturoznawstwa, a także na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Psychologii. Wykładał na Uniwersytecie w Buffalo, na Columbia University w Nowym Jorku oraz Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Geneseo. Prowadził badania w Oksfordzie, Wiedniu (Instytut Nauk o Człowieku), Paryżu, Houston i Berkeley. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Rockefellera, American Council of Learned Societies, Instytutu Studiów Północnoamerykańskich w Berlinie oraz La Fondation Maison des sciences de l’homme. Opublikował ponad 70 artykułów oraz 8 książek. Ostatnio wydane książki to: „Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach” w Wydawnictwie „Universitas” (2011) oraz „Politics of Dialogue: Non-Consensual Democracy and Critical Community” w Edinburgh University Press (2014).

dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw.

Ukończył studia z zakresu kultury fizycznej, filozofii i etyki, psychologii i psychoterapii. Przez ponad 15 lat pracował jako terapeuta w opiece psychiatrycznej. W latach 90. współtwórca wrocławskiej koncepcji promocji zdrowia, główny specjalista d/s promocji zdrowia przy Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od ponad 35 lat zajmuje się technikami relaksacyjnymi, medytacją oraz filozofią i praktyką jogi. Ukończył treningi w Instytucie Jogi Kaivalyadhama w Indiach i aszramach Satyanandy w Australii. Jest autorem ponad 200 prac naukowych oraz 12 książek o relaksacji i jodze. Jako profesor nadzwyczajny prowadzi Katedrę Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia przy AWF Wrocław. Kieruje też jedynymi w Polsce Podyplomowymi Studiami Technik Relaksacyjnych oraz Podyplomowymi Studiami Psychosomatycznych Praktyk Jogi. Redaguje „Przestrzeń” unikalne pismo dedykowane technikom relaksacyjnym i jodze oraz stronę www. prstrzenrelaksacji.pl Jego interdyscyplinarne zainteresowania naukowe i edukacyjne mają wspólną płaszczyznę odniesienia, a jest nią szeroko rozumiany rozwój i zdrowie jako dobrostan fizyczny i psycho-społeczny realizowany poprzez treningi interpersonalne, medytacyjne, relaksacyjne i praktykowanie jogi. Motto: „Zdrowie jest ciągłym dialogiem świata zewnętrznego ze światem wewnętrznym i od Ciebie zależy, czy dialog ten będzie miał cechy malkontenckiej roszczeniowości czy uniwersalnej życzliwości”.